Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Natuur en landschap

Het agrarisch natuurbeheer vormt als agromilieu en -klimaatmaatregel een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt collectief agrarisch natuurbeheer mogelijk gemaakt in het komende nationale plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft ook raakvlakken met de ‘vergroening’ binnen de eerste pijler van het GLB.
 
Nieuw stelsel Agrarisch Natuurbeheer
Op 1 januari 2016 start in heel Nederland het nieuwe stelsel Agrarisch Natuurbeheer. Dit stelsel is bedoeld voor agrariërs die zich sterk maken voor akker- of weidevogels of het beheer van houtsingels op hun percelen

Hoe het agrarisch natuurbeheer vervolgens exact wordt ingevuld, is aan collectieven. Zij sluiten contracten af met de agrariërs die weide-, akkervogel- of landschapsbeheer op hun grond willen uitvoeren.

SCAN
Doel van de stichting is het ondersteunen van collectieven in de voorbereiding op hun rol in het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat per 1 januari 2016 van start gaat.
Meer informatie

 
Subsidie aanvragen
Agrarische collectieven kunnen tot en met 30 juni 2015 subsidie aanvragen voor agrarisch natuurbeheer binnen het vernieuwde stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. De provincies hebben, met uitzondering van Noord-Holland, echter besloten, de openstellingsperiode te verlengen of uit te stellen.
De huidige indientermijnen zijn als volgt:

  • Groningen: 29 juni tot en met 27 juli 2015;
  • Friesland: 4 juli tot en met 1 augustus 2015;
  • Drenthe: 18 juni tot en met 18 juli 2015;
  • Overijssel: 1 juni tot en met 31 juli 2015;
  • Gelderland: 13 juli tot en met 7 augustus 2015
  • Noord-Brabant en Zeeland: 1 tot en met 31 juli 2015;
  • Limburg: 23 juni tot en met 21 juli 2015;
  • Zuid-Holland: 1 juni tot en met 30 juli 2015;
  • Utrecht: 29 juni tot en met 18 juli en een gedeelte van de provincie van 29 juni tot en met 31 juli 2015;
  • Flevoland: 1 juni tot en met 14 juli 2015.  

De gewijzigde Openstellingsbesluiten worden in het Provinciaal blad gepubliceerd en tevens bekendgemaakt op de websites van de provincie.
 

Natuurbeheerplannen 2016

De Natuurbeheerplannen van de onderstaande provincies zijn inmiddels definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de betreffende provincies.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!