Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Subsidie verplaatsing glastuinbouwbedrijven (POP3)

Beschrijving

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor het verplaatsen van solitair gelegen glastuinbouwbedrijven naar een Glastuinbouwontwikkelingsgebied of naar een Regionaal cluster glastuinbouw. Deze subsidie is ook beschikbaar voor de verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf binnen één van deze gebieden.
De subsidie bedraagt 40% van de investeringen op de nieuwe locatie met een maximum van € 1.000.000,- of zoveel minder dan € 30,- per vierkante meter kas die door de subsidieontvanger gesaneerd wordt bij het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf en op andere locaties (zogenaamde sprokkellocaties).

Voorwaarden

Om voor subsidie voor verplaatsing van een glastuinbouwbedrijf  in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De verplaatsing van het glastuinbouwbedrijf dient gericht te zijn op een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke structuur;
 • U bent de eigenaar of langdurig pachter van een solitair glastuinbouwbedrijf dat gaat verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of naar een regionaal cluster glastuinbouw;
 • U bent de eigenaar of langdurig pachter van een glastuinbouwbedrijf dat gaat verplaatsen binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied of  binnen een regionaal cluster glastuinbouw;
 • Ten tijde van de aanvraag om subsidie dient het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf aantoonbaar volwaardig in gebruik te zijn;
 • Alle achterblijvende glastuinbouwopstanden dienen volledig gesloopt te worden; inclusief de gebouwen, bouwwerken en voorzieningen ten dienste van het glastuinbouwbedrijf;
 • U dient de gemeente te verzoeken om de glastuinbouwbestemming van het oorspronkelijke perceel waar het glastuinbouwbedrijf stond te ontdoen van de bestemming glastuinbouw voor zover dit perceel niet ligt in een intensiveringsgebied;
 • Wanneer uw perceel in een herstructureringsgebied ligt dient u aan te tonen dat u overeenstemming heeft bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over de wijze waarop en voorwaarden waaronder de grond beschikbaar komt voor de herstructurering.

Zie voor de details:

Links naar meer informatie

Voor meer specifieke informatie over POP 3 en hieraan verwante Europese wet- en regelgeving kunt u terecht op de website van Regiebureau POP: http://www.regiebureau-pop.eu/.

Aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is aangewezen als nationaal betaalorgaan in het kader van POP3. Vanuit die rol controleert RVO of de, door de provincie Gelderland beoordeelde, aanvragen aan de relevante regelgeving voldoen. Ook de uitbetaling van POP3 subsidie vindt plaats door RVO.
Op dit moment is het webportaal van RVO nog in ontwikkeling. Op 1 februari 2016 is deze gereed en zal hier een link worden geplaatst naar het webportaal van RVO.
Het betreft hier een tenderregeling, dit betekent dat de volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de mate waarin uw aanvraag voldoet aan het tendercriterium. De tender is opengesteld van 4 januari 2016 tot en met 31 maart 2016, dit betekent dat uiterlijk op 31 maart 2016 uw aanvraag moet zijn ontvangen.
Let op: Indien uw subsidieaanvraag tenminste 10 werkdagen voor de sluiting van de regeling, dat wil zeggen uiterlijk op 17 maart 2016, wordt ingediend in het webportaal van RVO dan wordt deze gecontroleerd op volledigheid.
Indien de subsidieaanvraag onvolledig is wordt u tot en met 31 maart 2016 in de gelegenheid gesteld de ontbrekende verplichte bijlagen en informatie alsnog in het webportaal aan te leveren.
Via de onderstaande link kunt u het format aanvraagformulier downloaden, dit format kunt u gebruiken om een concept aanvraag op te stellen. U kunt dit aanvraagformulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen:  de definitieve aanvraag dient u via het webportaal van RVO in te dienen (dat portaal is op 1 februari beschikbaar).

 • Format aanvraagformulier
 • Checklist met verplichte bijlagen 
 • Model projectplan 
 • MKB verklaring 
 • Verklaring geen financiële moeilijkheden
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!