Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Boeren en tuinders zorgen voor versterken biodiversiteit

LTO boerenerf place to bee wilde bijen en hommels biodiversiteit

 
Met het versturen van onderstaand persbericht vorige week, heeft LTO Noord aandacht gevraagd voor de inzet van boeren en tuinders voor het landschap in Nederland. Om bewustwording van burgers te vergroten over het landschap dat zij dagelijks zien en om burgers te informeren over wat boeren en tuinders doen om biodiversiteit te vergroten. Een van de mooie voorbeelden van het werken aan versterken van de biodiversiteit is het initiatief Het boerenerf, the Place to Bee, waarmee boeren en tuinders hun collega's gaan inspireren om ook iets extra's te doen voor wilde bijen en hommels. En dan specifiek op het erf, waar heel goed iets extra's gedaan kan worden voor het creëren van een optimaler bed&breakfast voor onze bestuivers. Oproep aan de burgers is hierbij wel om de bloemen in de speciaal gezaaide bloemenstroken niet te plukken, want dan doet u de inspanningen van de boeren en tuinders teniet.
 
Boeren en tuinders werken hard om de biodiversiteit in Nederland te versterken. Ze doen dat bijvoorbeeld met het aanleggen en onderhouden van bloeiende akkerranden en houtwallen. Ook het coulisselandschap op het platteland wordt in stand gehouden door gemotiveerde agrariërs. Op deze manier dragen zij hun steentje bij aan de natuur in Nederland. In totaal wordt zo’n 70% van alle grond in Nederland beheerd door boeren en tuinders.

‘Boeren en tuinders richten het landschap al eeuwenlang mede in. Wanneer je een rondje fietst, wandelt of skeelert, bekijk de omgeving dan ook eens op een andere manier’, zegt Ben Haarman, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland.

Met zorg voor de omgeving
De afname van de rijkdom aan dieren en planten in Nederland moet worden gekeerd. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Net als de beheerders van natuurterreinen en de openbare ruimte neemt de land- en tuinbouw verantwoordelijkheid voor haar omgeving. Dit doen boeren en tuinders met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarbij zij zelf of via agrarische samenwerkingsverbanden (agrarische collectieven) gerichte maatregelen nemen op en rondom hun bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een kruidenrijk grasland als agrarisch natuurbeheer of de aanleg van bloeiende akkerranden ten behoeve van de biodiversiteit, maar ook aan bodembeheer.

‘Door de kwaliteit van de natuur en het landschap te verbeteren en te werken aan biodiversiteitsherstel, wordt het ecosysteem waarin boeren en tuinders voedsel en sierteelt produceren, robuuster. Zo kunnen ook toekomstige generaties duurzaam en gezond voedsel blijven produceren en kunnen verschillende functies in het landelijk gebied blijven bestaan’, zegt Haarman. 

Biodiversiteit in Nederland vergroten
LTO Nederland is één van de kwartiermakers van het Deltaplan Herstel Biodiversiteit en heeft samen met andere vertegenwoordigers van de agrarische sector, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en de financiële sector, de handen ineengeslagen om de biodiversiteit in Nederland te vergroten. Biodiversiteit is nodig voor bestuiving, gezonde gewassen en bodemvruchtbaarheid. 

LTO Noord werkt voor de lange termijn aan biodiversiteitsherstel en zet zich hiervoor in binnen het Programma Biodiversiteit. Voor LTO Noord is agrarisch natuur- en landschapsbeheer een serieuze bedrijfstak. Boeren die (een deel van) hun werk wijden aan natuur, dienen ook een maatschappelijk doel. De samenleving heeft ook een belang bij de inspanningen die boeren en tuinders leveren. Hiervoor is wel nodig dat deze inzet van boeren wordt beloond.

Initiatieven in onze regio's
Er zijn diverse initiatieven rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer in onze regio's. Enkele voorbeelden hiervan zijn Natuurlijk KapitaalVruchtbare Kringloop OverijsselSamenwerken aan natuurinclusieve landbouw AchterhoekProeftuin Vruchtbare Kringlopen Zuid-HollandProject FAB+ in Noord-HollandBoeren meten vlinders (BIMAG) en Place to bee. Verder is LTO Noord partner in de Friese biodiversiteitscampagne Wat zullen wij nou beleven? en ondertekenaar van het deltaplan voor biodiversiteit in de provincie Groningen.