Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Verkenningsfase versterking IJsselmeerdijk : Notitie reikwijdte en detailniveau

De IJsselmeerdijk beschermt de diepe Flevopolder tegen het water van het IJsselmeer. In 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland (hierna afgekort als: Zuiderzeeland) beoordeeld of de IJsselmeerdijk zo sterk is als de waterveiligheidsnormen voorschrijven. Dat blijkt niet zo te zijn. Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de grotere hoeveelheid inwoners en de hogere economische waarde in Flevoland beter te beschermen.

Met zo min mogelijk kuubs gas toch goede paprika's telen : Ron en Ivo Jansen sorteren voor op wat komen gaat

Toen de broers Ron en Ivo Jansen en hun vader Theo in 2007 naar het nieuwe tuingebied Het Grootslag verhuisden, besloten ze een duurzaam bedrijf neer te zetten, dat voorbereid is op toekomstige regels op milieu- en energiegebied. Ze verbruikten 5 m3 minder aardgas dan het gemiddelde paprikabedrijf. Daarom hebben ze ook hun watergeefstrategie moeten aanpassen.

Nu bewijzen of communicatie tussen techniek en software soepel loopt : Proef biedt inkijkje in toekomstige komkommerteelt

Hoelang de energiecrisis aanhoudt is onduidelijk. Toch kozen onderzoekers bewust voor continuering van het project Datagedreven komkommers telen onder LED. Juist ook om voor te sorteren op de dag van morgen. Want door de technische mogelijkheden vandaag goed te beproeven, kunnen bedrijven in de toekomst nog efficiënter en duurzamer produceren, menen de betrokkenen. Digitalisering is de sleutel.

Totaalaanpak drukt het R-getal van ziekten en plagen onder de 1 : Beheersing met minimale inzet van chemische middelen

Sinds de corona-epidemie is het reproductiegetal Ro een bekend begrip. Het geeft aan hoe snel een besmetting kan verspreiden. De kunst is om het getal onder de drempelwaarde van 1 te houden. Dat doe je met een combinatie van maatregelen. Deze nieuwe manier van denken is ook voor de tuinbouw nuttig nu steeds meer chemische gewasbeschermingsmiddelen afvallen.

Wilde planten opnieuw domesticeren kan weg naar betere weerbaarheid zijn : Bewezen dat het kan, nog geen rassen voor de praktijk

Vanwege het krimpende middelenpakket en klimaatverandering is het nodig onze gewassen weerbaarder te maken. Veredelaars grijpen daarvoor vaak terug op wilde verwanten. Inkruisen van 'weerbaarheidsgenen' is echter een langdurig proces. Het kan misschien ook op een andere manier: wilde planten opnieuw domesticeren.

Jeannette Vriend: 'In korte tijd veel geleerd over CABY-virus' : Telers laten zich niet verrassen, luisbestrijding blijft cruciaal

Na enkele sporadische aantastingen in 2020 sloeg het via luizen overdraagbare CABY-virus vorige zomer en herfst grote gaten in de komkommerteelt. Glastuinbouw Nederland en de Gewascoöperatie Komkommer haalden alles uit de kast om meer kennis te vergaren en de vinger achter de problematiek te krijgen. Er is in korte tijd veel geleerd en bereikt, maar de dreiging blijft groot.

Wordt het stoppen, koud liggen, minder belichten of later planten? : Groentetelers staan voor moeilijke keuzes

Het winkelschap zou er komende winter weleens heel anders uit kunnen zien, gezien de geringe belangstelling van supermarktorganisaties om contracten af te sluiten met telersverenigingen voor de levering van glasgroenten. De retail wil niet het risico lopen met dure tomaten te blijven zitten, mocht de extreme situatie op de gasmarkt zich onverwachts herstellen. Maar veel meer telers dan vorig jaar stoppen met belichten, als daar geen vaste prijs tegenover staat.

'Ons bedrijf hebben we zo ingericht dat risico's vrijwel uitgesloten zijn' : HilverdaFlorist: alles uit de kast voor optimale bedrijfshygiëne

Niks aan toeval overlaten en hygiëne boven alles. Met dit uitgangspunt maakte HilverdaFlorist het ontwerp van een nieuwe bedrijfslocatie. Op de nieuwbouwlocatie in de Kwakel wordt alles wat beweegt ontsmet en zijn alle risico's op overdracht van ziektes zo goed als uitgesloten. Een hoofdrol is weggelegd voor het 'wheel and sole cleaning system', een primeur voor de glastuinbouw.

Casusstudie Natuurinclusieve melkveehouderij : wat is de kritieke opbrengstprijs vergeleken de meeropbrengsten voor de melkveehouders uit Noord-Brabant in deze casusstudie met natuurinclusieve landbouw ten opzichte van de huidige ‘gangbare’ situatie?

Natuurinclusieve landbouw (NIL) is een manier van denken en doen waarin natuur wordt meegenomen. Hierdoor kan schade aan natuur verminderd worden of worden voorkomen. Ondanks dat het nog moeilijk is om een verdienmodel te creëren, wordt er vanuit de markt en de overheid steeds meer druk uitgeoefend op de agrarische sector om de natuurinclusiviteit te verhogen. Steeds meer melkveehouders zitten met de vraag hoe dit opgepakt kan worden. Hoe kunnen melkveehouders dit oppakken en NIL kostendekkend maken? Het is op dit moment nog moeilijk om een verdienmodel te creëren voor NIL.

Het effect van verschillende niveaus van hele tarwe ten opzichte van een compleet voer op het proces van het nuchter worden voor het slachten van vleeskuikens.

In de Nederlandse vleeskuikensector werd door meer en nauwkeuriger controleren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) meer bezoedelingen vastgesteld. De vleeskuikens die geslacht werden hadden vaak volle kroppen bij het slachten. De slachterijen hebben hun leveringsvoorwaarden aangepast om de pluimveehouder te belonen bij nuchterheid en te korten bij volle kroppen. Voor de pluimveehouder is het van belang om de dieren nuchter af te leveren. De vleeskuikens hebben verschillende voer opnames afhankelijk van ras en geslacht.

Pagina's