Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), investeringen in innovatie in agrarische ondernemingen

 

Beschrijving

Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen. Ook de bredere uitrol van innovaties komt voor subsidie in aanmerking.
De subsidie bedraagt 40% met een maximum van € 250.000,-.

Voorwaarden

Om voor de subsidie voor Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • subsidie wordt verstrekt aan landbouwers;
  • subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de activiteit betrekking heeft op tenminste één van de volgende thema’s:
    - Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
    - Klimaatadaptatie. Aan klimaat adaptie kan bijgedragen worden door uitvoering van activiteiten die leiden tot het tegen gaan van, dan wel het verminderen van, de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting;
    - Behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!