Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020

POP3 Provincie Drenthe

De regeling kent de volgende hoofdstukken en paragrafen:

 • Hoofdstuk 1 Algemeen;
 • Hoofdstuk 2 Maatregelen:

  • § 2.1 Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties;
  • § 2.2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  • § 2.3 Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;
  • § 2.4 Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven;
  • § 2.5 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS;
  • § 2.6 Niet-productieve investeringen water;
  • § 2.7 Samenwerken voor innovaties;
  • § 2.8 Samenwerken in het kader van EIP.
 • Hoofdstuk 3 Leader:

  • § 3.1 Algemeen;
  • § 3.2 Capaciteitsopbouw, opleiding en netwerkvorming;
  • § 3.3 Uitvoering van Leader-projecten;
  • § 3.4 Voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten van de LAG;
  • § 3.5 Lopende kosten, promotie en voorlichting.

In aanmerking voor een bijdrage komen (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke en rechtspersonen ((agrarische) ondernemingen, stichtingen en verenigingen, landbouw- en landschapsorganisaties, onderwijs-, opleidings- en kennisinstellingen), en (semi-)overheden (provincies, waterschappen, gemeenten).
Subsidie wordt slechts verleend voor activiteiten waarvan de resultaten aantoonbaar direct of indirect ten goede komen aan het platteland van Nederland of de agrarische sector. Tot het platteland van Nederland behoort het gehele grondgebied van het in de Europese Unie gelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van aaneengesloten woonkernen met meer dan 30.000 inwoners.
De hoogte van de subsidie verschilt per paragraaf en varieert globaal van 25% tot 100% van de subsidiabele kosten.
Aanvragen kunnen tijdens een opstellingsperiode worden ingediend.
Ga naar de subsidieverordening
Vaststelling Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe
In 2016 kunt of kon u in de provincie Drenthe de volgende POP3-subsidies aanvragen:

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!