Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Broeikasgassen en oorsprong

De agrarische sector draagt voor ongeveer 10% bij aan de uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland. Voor een leefbare wereld is het noodzakelijk om de uitstoot van de broeikasgassen te verminderen. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt, waarin ook de agrarische sector haar verantwoordelijkheid moet nemen. Onderzoeken wijzen uit dat deze uitstootvermindering ook financieel voordeel voor uw bedrijf kan betekenen.

Voordeel
Emissiereducerende maatregelen leveren direct voordeel op voor uw bedrijf. Hoe: 

  • Dierduurzaamheid (verhoging van de gemiddelde leeftijd veestapel) leidt naast een vermindering van uitstoot ook tot lagere kosten.
  • Door mestvergisting reduceert de methaanvorming en verbetert het stalklimaat. Bovendien wordt mest omgezet in energie.
  • Een beter waterbeheer van de bodem zorgt voor stikstofverlies én voor minder lachgasvorming.
  • Betere graskwaliteit betekent een hogere voeropname en betere vertering én minder methaanvorming.

Zo zijn er nog veel meer maatregelen die interessant kunnen zijn voor uw bedrijf. In de verschillende hoofdstukken in dit dossier vindt u - per thema gerubriceerd - een aantal praktische maatregelen.
 
Naast de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) heeft u op uw bedrijf te maken met het vrijkomen (emissie) van methaan en lachgas. Deze laatstgenoemde broeikasgassen worden  in kleinere hoeveelheden uitgestoten dan CO2,  maar ze hebben een sterker effect. Methaan is 21 keer sterker dan CO2, lachgas zelfs 310 keer (IPCC 1996). Door het reduceren van de zogenaamde overige broeikasgassen methaan en lachgas, kan de totale reductie van broeikasgassen sterk afnemen. Daarom vindt er veel onderzoek plaats naar de vorming en de reductie van deze gassen in de agrarische sector.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!