Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Nulmeting emissie broeikasgassen Gelderse land- en tuinbouw

Doelstelling
Het doel van deze nulmeting is het kwantificeren en het ruimtelijk in beeld brengen van de broeikasgasemissies uit de Gelderse land- en tuinbouw en het landgebruik bos voor de jaren 1990 en 2005 en voor de verschillende agrosectoren van de te verwachten emissies en worden een aantal emissiebeprekende maatregelen doorgerekend voor de drie agrosectoren met de hoogste broeikasgasemissies (melkveehouderij, glastuinbouw en varkenshouderij).

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Landbouwsector
Melkveehouderij | Varkenshouderij | Glastuinbouw
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Bodem en bemesting

Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
De verkenning van de effecten van economische en technologische ontwikkelingen op de broeikasgasemissies laat zien dat er in de Gelderse landbouw zeer zeker kansen zijn voor verdere vermindering van de broeikasgasemissies in de land- en tuinbouw, maar dat er ook een reëel risico is op verhoging van die emissies. Afschaffing van het melkquotum zal in Gelderland zeer waarschijnlijk leiden tot uitbreiding van de melkveestapel, waarmee ook de broeikasgasemissies zullen toenemen. Een toename van de melkproductiviteit per koe en andere gerichte maatregelen zoals minder jongvee en aanpassingen in de melkveevoeding kunnen zorgen voor een verdere vermindering van de emissies. Mestvergisting biedt zowel in de melkveehouderij als varkenshouderij goede perspectieven voor een aanzienlijke vermindering van de emissies. Deze reductie wordt bereikt door het voorkomen van methaan en lachgas emissies uit mest en de productie van groene energie. De benodigde hoeveelheid cosubstraat om mestvergisting voldoende energie te laten leveren en rendabel te maken kan echter een beperking vormen voor grootschalige toepassing. De geplande areaaluitbreiding van glastuinbouw volgens het streekplan van Gelderland vormt een serieuze bedreiging voor de reductie van broeikasgasemissies. Energiebesparende maatregelen kunnen daarentegen leiden tot een flinke reductie van de CO2 emissie.
Toepasbaarheid
Indien agrariers in de toekomst willen of moeten overgaan tot het reduceren van broeikasgassen op het eigen bedrijf kan dit rapport aanknopingspunten bieden om maatregelen toe te passen. Concreet worden er voorbeelden genoemd als : Minder jongvee, aanpassingen in de melkveevoeding en mestvergisting

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!