Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Cowmunity; zoektocht naar grensverleggende melkveehouderij in Nederland

Doelstelling
In deze studie is een schaalsprong gemaakt waarbij vier concepten voor een grootschalig
melkveebedrijf van 1000 koeien zijn uitgewerkt. Voor ieder van de concepten is gekeken naar de
duurzaamheid van de bedrijfssystemen. Op basis daarvan zijn dilemma’s – weidegang en milieu en
management van grote koppels – en innovatieopgaven – creëren van meerwaarde, verankering in
de maatschappij – afgeleid.

Opdrachtgever
Courage, InnovatieNetwerk
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Stalsystemen
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
Resultaten mbt onderdeel Milieu: Voordelen zijn het beperkte netto ruimtebeslag van erf en gebouwen en de volledig regionaal gesloten mest- en voerkringloop. Dit leidt tot lagere transportkilometers en geen afwenteling van mineralenproblemen elders. De mestvergister biedt mogelijkheden om de emissie van broeikasgassen en mineralen beter te sturen.
De architecten hebben in hun ontwerpen voor erven en gebouwen gestreefd naar een synthese van fraai en functioneel. Een aantal dilemma’s dat op grotere gezinsbedrijven voorkomt, zien we ook hier
terug. Dit zijn bijvoorbeeld de weidegang en in geval voor weidegang wordt gekozen de hoge nitraatbelasting op het grondwater. Daarnaast blijft de maatschappelijke perceptie aandacht verdienen. De Cowmunity wil een open houding ten opzichte van de maatschappij. Dit doet zij letterlijk met haar ‘open stallen’ waardoor de koeien jaarrond zichtbaar zijn, maar ook door het bedrijf en de dieren toegankelijk te maken voor bezoekers, bijvoorbeeld door rondleidingen.
Cowmunity heeft de potentie maatschappelijke meerwaarde te creëren door versterking van de regionale economie, het bieden van een ‘bezienswaardigheid’ en het vervullen van de rol van informatie- en educatiecentrum.
De schaal biedt mogelijkheden om milieuvriendelijke investeringen zoals covergistingsinstallaties rendabel te maken. Ook biedt de economische winst ruimte om te investeren in maatschappelijke thema’s. (Voor samenvatting hele project zie rapport)
Toepasbaarheid
Schaalvergroting biedt ook kansen voor milieuvriendelijke technologie. In deze studie is een schaalsprong gemaakt waarbij vier concepten voor een melkveebedrijf van 1000 koeien zijn uitgewerkt.
Methaan komt vrij door pens fermentatie (via de bek van de koe) en uit de opslag van mest.
De emissie van methaan uit de magen van de koe kan worden gestuurd door aanpassingen in het voederrantsoen. Het voerrantsoen is het beste te sturen als de koeien jaarrond binnen vreten. Bij bedrijven met weidegang is dit lastiger. De stuurbaarheid van de emissie van methaan via de mestopslag kan worden vergroot door het gebruik van een mestvergister. De mest wordt in een vergister gebracht waar methaan wordt opgevangen en opgeslagen.
Lachgas komt vrij bij de teelt van voedergewassen (gras, maïs en krachtvoergewassen) en is het gevolg van bemesting en gewasresten op het veld.
De emissie van lachgas is recht evenredig met het stikstofgehalte van de aangewende mest. Bij weidegang wordt de mest niet goed benut. Met een mestvergister kan milieuwinst worden gehaald.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!