Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Pilots mineralenconcentraat

Doelstelling
Het projectvoorstel bevat vier deelprojecten:
1. Monitoring van de mestverwerking op een tiental nog te selecteren pilots (door het Ministerie van LNV). Het proces wordt uitgebreid beschreven en de producten (mineralenconcentraten) worden geanalyseerd.
2. Toetsing van de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van de mineralenconcentraten. Dit onderzoek vindt plaats op praktijkbedrijven bij verschillende gewassen en op verschillende grondsoorten.
3. Marktonderzoek naar alle eindproducten van de mestverwerking. Hierbij wordt gekeken naar de ervaringen van vervoerders, intermediairs en eindgebruikers (agrariërs) en de economische haalbaarheid van de ondernemingen die de mineralenconcentraten produceren.
4. Voor iedere pilot wordt een Life Cycle Analysis (LCA) uitgevoerd. Dit houdt in dat van alle pilots een analyse wordt gemaakt van de milieubelasting van het totale proces. De exacte inhoud van de LCA ligt nog niet vast. De contouren zijn wel bepaald maar de systeemgrenzen van de LCA zijn nog in discussie bij de initiatiefnemers. In verband hiermee kunnen de kosten van het project mogelijk lager uitvallen.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I, Ministerie van I&M, Productschappen Vee, Vlees en Eieren en het Productschap Zuivel
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Dierlijke mest | Bodem en bemesting
Status
Lopend
Soort project
Praktijkonderzoek
Resultaten
Er zijn nog geen resultaten bekend.
Toepasbaarheid
Mochten de uitkomsten van dit project positief zijn, dan zou dit een bijdrage kunnen leveren aan een verbeterde benutting van dierlijke mest in de landbouw en het gebruik van kunstmest kunnen verminderen. Dit heeft voor de agrarische ondernemer een kostenbesparend voordeel.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!