Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Praktische adviezen voor dierduurzaamheid

Deze rapportage gaat in op de maatregelen die melkveehouders kunnen nemen om de dierduurzaamheid van het melkvee te verbeteren en op de relatie tussen de dierduurzaamheid enerzijds en de methaanproductie door het jongvee en het melkvee anderzijds. Verbetering van de dierduurzaamheid leidt tot een lagere uitval van melkvee en tot een gemiddeld oudere veestapel. De gemiddelde melkproductie neemt toe en er is minder jongvee nodig voor de vervanging van het afgevoerde melkvee. De combinatie van deze punten zou naar schatting een totale vermindering van de methaanproductie per kg melk van 15% kunnen opleveren.
 
Het doel van het rapport is om inzicht te geven in de meest effectieve maatregelen die de dierduurzaamheid en daarmee de broeikasgasemissies kunnen verminderen. Voor de verschillende maatregelen is ingegaan op zowel de theoretische achtergronden vanuit het onderzoek als op de praktische toepasbaarheid. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de acceptatie van de maatregelen door melkveehouders op basis van de mogelijke knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Veel van de maatregelen dienen in samenhang met andere maatregelen te worden genomen, willen ze effectief zijn. Er zijn berekeningen gemaakt van de verwachte effectiviteit van de maatregelen op de productie van methaan en de verwachte bereidheid bij melkveehouders bij melkveehouders om de maatregelen door te voeren.
 
Lees het rapport in de bijlage.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!