Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

V-vormige mestband voor gescheiden afvoer mest en urine bij vleekalveren

Volgens de ondernemers leidt dit systeem tot een verbetering van het stalklimaat en daardoor minder luchtwegproblemen. Daarnaast lijkt de opstart in dit systeem makkelijker dan bij de gangbare stallen. Dit is te danken aan de vloerverwarming en het ontbreken van een diepe mestkelder van waaruit koude (tocht) en mestdampen een negatieve invloed op de gezondheid van de jonge kalveren kunnen hebben. De verschillende ondernemers rapporteren een lagere uitval en geven aan een indicatie te hebben voor een verlaging in het antibioticagebruik. De verwachting was dat het gebruik van een rooster met rubberen toplaag  ook zou leiden tot minder bevuiling en bezoedeling. Dit is door de ondernemers echter niet geconstateerd.
Economische berekeningen zijn moeilijk te maken omdat het systeem voor een deel nog in ontwikkeling is. Inschatting van de levensduur van de techniek is nog niet exact te bepalen. Op basis van eerste indicaties van de investeringen, zijn de extra jaarkosten berekend op € 18,- per kalverplaats. Dit is lager dan voor de Groene Vlagvloer (verschil van € 2,-) en lager dan de kosten voor een luchtwasser (verschil van € 15,50).
Mogelijk dat een extra deel van de meerkosten nog terugverdiend kan worden door de betere technische resultaten. 
 
Reductie
Door de urine en mest vervolgens buiten de stal op te slaan wordt de emissie beperkt. De emissiereductie van ammoniak in de varkenshouderij bedraagt 64%. Daarnaast is er een reductie van 22% van de geuremissie en 86% van de methaanemissie. Er is geen reductie van lachgas en fijn stof vastgesteld.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!