Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Strategische verkenning covergisting van mest

Doelstelling
Doel van deze strategische verkenning van de covergisting van mest is om de mogelijkheden en wenselijkheden van een verdere ontwikkeling van covergisting van dierlijke mest te onderzoeken. De omvang van de mesthoeveelheden en andere reststromen maakt dat de technische potentie van covergisting vele malen groter is dan de huidige omvang in aantal installaties en in het totale volume van vergisting.

Opdrachtgever
Ministerie van EL&I
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting
Status
Afgerond
Soort project
Haalbaarheid & inventarisatie
Resultaten
Stakeholders hebben een gemeenschappelijk streefbeeld t.a.v. covergisting waarbij een duurzame opschaling naar ca. 750 MWe rond 2020 mogelijk is. Het realiseren van dit beeld kan worden gefaciliteerd door innovaties, het bijeenbrengen van partijen en stakeholders.
Toepasbaarheid
Een aanzienlijke reductie van uitstoot van broeikasgassen wordt bij covergisting en bij de gebruikelijke opslag en verwerking van mest bereikt, door gebruik te maken van:
- gasdichte opslag (mest, biomassa)
- navergisting (digestaat)
Het ministerie van LNV (nu EL&I) zou beleid kunnen maken om o.a. te verplichten dat mest dagelijks wordt afgevoerd naar gasdichte mestopslagen.
(pag. 14 – 16 gaan over “Reductie van broeikasgassen en verbetering van efficiëntie van installaties)

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!