Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Doorlopen schema geleide bemesting

Deze maatregel is gericht op het monitoren van en het efficiënt omgaan met stikstof in het landbouwkundig systeem. De maatregel bestaat uit drie onderdelen:
Bemestingsplan en bemonstering
Het opstellen van een bemestingsplan is al verplicht binnen het Milieukeurschema
Plantaardige Productie.
De basiselementen van een bemestingsplan (bron: www.telenmettoekomst.nl) zijn:
1. Gewasbehoefte

 • Bepaal de gewasbehoefte aan werkzame stikstof volgens het bemestingsadvies, eventueel aangepast voor ras en productieniveau.
 • Bepaal de gewasbehoefte aan fosfaat volgens het gewasgericht advies voor het gewas.
 • Bepaal ook per perceel de minerale stikstofvoorraad in de bodem bij de start van de teelt (via bemonstering).

2. Mineralisatie

 • Schat of de mineralisatie uit de bouwvoor hoger of lager is dan gemiddeld.
 • Bepaal mineralisatie uit gewasresten, groenbemesters en langjarig gebruik dierlijke mest voor elk perceel.

3. Bemesting

 • Bepaal de bemestingsmethode en schat hoeveel nog aangevoerd moet worden via meststoffen.
 • Kies de gewenste organische mestsoorten en hoeveelheden per teelt, bepaal de juiste tijdstippen van toediening en toedieningsmethoden.
 • Kies de gewenste kunstmestsoorten en schat de benodigde hoeveelheden per teelt in, bepaal de juiste tijdstippen van toediening en toedieningsmethoden.

4. Gebruiksruimte

 • Bereken de gebruiksruimte voor werkzame stikstof, totaal fosfaat en totaal stikstof in dierlijke mest voor het gehele bedrijf.

5. Toetsing bemestingsplan aan stikstof- en fosfaatgebruiksruimte

 • Tel alle werkzame stikstof, totaal fosfaat en totaal stikstof uit dierlijke mest op en vergelijk deze met de gebruiksruimte.
 • Als het plan voldoet aan de wetgeving kan het ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, bekijk daarbij of er ruimte aanwezig is om tegenvallers op te vangen.
 • Als het plan niet voldoet, stel het plan bij tot dit voldoet aan de wetgeving door bijstelling van de keuze van organische mest of kunstmest, toedieningstechniek en –tijdstip, hoeveelheid en opname groenbemester. Het kan onvermijdbaar zijn de bemesting in bepaalde teelten te verlagen tot een niveau dat risico op opbrengstderving kan geven.
 • Evalueer de bemesting na afloop van het teeltseizoen.

Geleide bemesting
Onder geleide bemesting wordt verstaan: kennis en technieken die gebaseerd zijn op het doelgericht geleid (in tijd en/of ruimte) toedienen van meststof zodanig dat het stikstofaanbod zo goed mogelijk in overeenstemming is met de stikstofopname en -behoefte van het gewas (Lokhorst, 2003). Geleide bemesting betreft systemen waarbij de toediening van N als “verzekeringsstrategie” wordt vervangen door een gedifferentieerde en uitgebalanceerde bemesting om de N benutting te verbeteren en de emissie van N naar het milieu te minimaliseren. Drijvende factoren voor dit type van bemesting zijn nu de steeds hogere worden kosten van kunstmest, weten regelgeving (KRW, nitraatrichtlijn) en de toenemende zorg over de emissie van broeikasgassen.
 
Bron SMK

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!