Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Realisatie van mestvergisting op De Marke

Doelstelling
De doelstelling van het project is:
• bouw van een mestvergistingsinstallatie op bedrijfsniveau;
• onderzoek naar reductie van broeikasgassen en energieproductie;
• demonstratie.

Opdrachtgever
Ministerie van IenM
Landbouwsector
Melkveehouderij
Transitiepad
Covergisting | Dierlijke mest
Status
Afgerond
Soort project
Project | Praktijkonderzoek

Resultaten
Resultaten betreffende broeikasgassen:
Wat betreft reducties in methaanemissie vanuit de stal door een kortere verblijftijd van de mest in de kelder kunnen er geen uitspraken worden gedaan. Dit komt door het ontbreken van metingen in de situatie met een kortere verblijftijd. Daarbij komt dat de schatting van de emissie uit mest in de stal in de situatie vóór vergisting met de nodige onzekerheid is omgeven. Op basis van dit onderzoek is dus slechts een beperkte inschatting te geven van de reductie in broeikasgasemissie tussen de situatie vóór en ná realisatie van de vergister op De Marke. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van een voldoende onderbouwing in het verschil tussen methaanemissie uit de stal vóór en ná realisatie van de vergister, de mogelijke beïnvloeding van de metingen aan de mestzak door een gaslek en de grote spreiding in de geconstateerde emissies uit de mestsilo (vóór realisatie vergister). De enige zekere emissiereductie betreft de opwekking van groene elektriciteit.
Toepasbaarheid
Mestvergisting is toepasbaar op praktijkbedrijven. Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige mestvergistingsinstallatie op De Marke met alleen vergisting van mest niet rendabel is. De kosten en de aard van het co-vergistingsmateriaal (bepaalt hoeveelheid extra biogas)
bepalen de hoogte van de rentabiliteit.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!